|


Login


Email
Password

สมัครเรียนภาษาจีน พิมพ์ใบชำระเงินค่าสมัครสอบ

 

การสมัครเรียนภาษาจีน


 1. ศึกษารายละเดียดข้อมูลหลักสูตรที่เปิดในระดับต่างๆ เมื่อท่านต้องการสมัคร Click เลือกการสอบภาษาจีน ตัวอย่างจากภาพ
   
 2. ตั้งค่า Username และ Password เพื่อเข้าใช้งานระบบรับสมัคร   
 3. กรอกข้อมูลส่วนตัวของท่านให้ครอบถ้วน   
 4. เลือกประเภทผู้สมัครของท่านให้ถูกต้อง   
 5. เลือกหลักสูตร เลือกระดับ วันที่ลงเรียน จากนั้นทำการบันทึก   
 6. ตรวจสอบข้อมูลและหลักสูตรของท่านที่สมัครและทำการพิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน  ภาพตัวอย่าง Bill Payment   
 7. ตรวจสอบหลังชำระเงินเสร็จสินแล้ว


   

 

 

 

การพิมพ์ใบชำระเงินค่าสมัครสอบ


 1. ศึกษารายละเดียดข้อมูลสมัครสอบจากนั้นเมื่อต้องการพิมพ์ใบชำระเงิน Click เลือกพิมพ์ใบชำระเงินค่าสมัครสอบ ตัวอย่างจากภาพ   
 2. ตั้งค่า Username และ Password เพื่อเข้าใช้งานระบบรับสมัคร   
 3. กรอกข้อมูลส่วนตัวของท่านให้ครอบถ้วน   
 4. เลือกประเภทการสมัครสอบที่สมัครไว้    
 5. ตรวจสอบข้อมูลและประเภทการสอบ ระดับการสอบ กำหนดการและทำการพิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน
  ภาพตัวอย่าง Bill Payment


   
 6. ตรวจสอบหลังชำระเงินเสร็จสินแล้ว